Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Województwa Świętokrzyskiego

świętokrzyskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Leader

Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp.
Celem tej osi jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Lokalne Grupy Działania to partnerstwa składające się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego.
Do tworzenia i działania lokalnych grup działania stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, z tym że:

  • członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby fizyczne       i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego;
  • nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa;
  • lokalne grupy działania mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie określonym w ich statutach;
  • obligatoryjnym organem lokalnej grupy działania jest rada, wybierana przez walne zebranie członków spośród jego członków, do której wyłącznej właściwości należy wybieranie projektów, które mają być realizowane w ramach opracowanej strategii;
  • co najmniej połowę członków rady lokalnej grupy działania stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, z tym że członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD ani jej zarządu.

Wybór LGD do realizacji strategii odbywa się w drodze konkursu ogłaszanego przez samorząd województwa.
W ramach osi LEADER pomoc jest przyznawana na następujące działania:
4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;
4.2. Wdrażanie projektów współpracy (współpraca międzyregionalna                                 i międzynarodowa);
4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (projekty szkoleniowe, promocyjne i koszty bieżące funkcjonowania LGD).


Szczegółowe informacje dotyczące działań osi LEADER znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakładce LEADER

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009